konkurs dla organizacji pozarządowych - Cyfrowe Kluby Seniora

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 2 =
Link
4 + 2 =
Obraz1
Minister Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych mających na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pn. „Cyfrowe Kluby Seniora”. Konkurs dedykowany jest organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób starszych.
Zadanie dotyczy doposażenia stanowisk służących podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów w okresie od 1 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 20 000 zł. Wkład własny nie jest wymagany.
Termin złożenia wniosku upływa 26 września 2022 r.
W celu podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów organizacje pozarządowe mogą zakupić niezbędny nowy sprzęt (laptop, tablet), który będzie wykorzystywany zgodnie z prowadzoną przez nie działalnością statutową (nieodpłatną i odpłatną).
Podmiotami uprawnionymi do korzystania z dotacji są:
1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy, m.in. stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje, cechy rzemieślnicze, wspólnoty mieszkaniowe, itd.;
2) podmioty określone w art. 3 ust. 3 Ustawy – w tym: a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej; b) (…) c) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599), działające na rzecz osób starszych.
Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się TUTAJ.
← powrót