KONKURS Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 6 =
Link
5 + 6 =
Obraz2
Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym". Nabór wniosków trwa do 02 września 2022 r.
Dofinansowanie otrzymają projekty wpisujące się w założenia jednego z dwóch modułów:
1) Moduł I - wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują projekty wspierające szkoły i skierowane do co najmniej jednej z następujących grup: nauczycieli, osób wspomagających, kadry zarządzającej i administracyjnej szkół oraz wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych poprzez przygotowanie nauczycieli i środowiska szkolnego do pracy z uczniami cudzoziemskim oraz uczniami będącymi obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw;
2) Moduł II - wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują projekty wspierające kultywowanie języka, tradycji i kultury dla dzieci i młodzieży z mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce poprzez zapewnienie im możliwości uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-integracyjnych uwzględniających język, tradycję i kulturę danej mniejszości.
Na realizację zadania przeznaczono się środki publiczne w wysokości 400 000,00 zł. 1) Moduł I – 250 000,00 zł 2) Moduł II – 150 000,00 zł Dotacja może zostać przyznana pod warunkiem zapewnienia przez oferenta środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w łącznej wysokości minimum 10% całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego. Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 25.000,00 zł. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu i formularza zgłoszeniowego znajdują się: Tutaj
← powrót