Międzynarodowa Wymiana Młodzieży w formie on-line lub tradycyjnej

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 2 =
Link
8 + 2 =
Obraz1
Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on-line lub tradycyjnej". Nabór wniosków trwa do 2 września 2022 r.
Celem konkursu jest podjęcie współpracy grupy młodzieży polskiej ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z grupą rówieśników z następujących krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią oraz z krajów Zachodnich Bałkanów: Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Republiką Kosowa, Republiką Macedonii Północnej i Republiką Serbii, a także z Izraelem, w celu realizacji co najmniej jednego celu, spośród niżej wymienionych:
a. wzmacnianie dialogu oraz budowanie kontaktów wśród młodych ludzi,
b. poznawanie współczesnych realiów drugiego kraju na bazie wspólnych zainteresowań młodych ludzi,
c. promowanie wizerunku Polski jako kraju o bogatym dziedzictwie kulturowym,
d. aktywizowanie młodzieży i rozwijanie kompetencji miękkich (np. umiejętność pracy w grupie, krytyczne myślenie, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość).
e. poznawanie historii i kultury Żydów polskich,
f. rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy szkołami w oparciu o program Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

Na realizację zadania publicznego przeznaczono się środki publiczne w wysokości 500.000,00 zł. Minimalna wysokość dotacji na realizację zadania publicznego, wynosi 5.000,00 zł. Maksymalna wysokość wynosi: w przypadku formy on-line 15.000,00zł, a w przypadku formy tradycyjnej 45.000,00 zł. Dotacja może zostać przyznana pod warunkiem zapewnienia przez oferenta środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w łącznej wysokości minimum 10% całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu i formularza zgłoszeniowego znajdują się: Tutaj.
← powrót