Program grantowy „MOJE MIEJCE NA ZIEMI”

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 4 =
Link
6 + 4 =
2 Moje miejsce na ziemi
Do dnia 01 sierpnia 2022 r. trwa nabór zgłoszeń do programu grantowego „MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”. Organizatorem programu jest Fundacja ORLEN. Celem programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi.
Łączna pula przeznaczona na wszystkie granty wynosi: 2 000 000,00 złotych.
Wnioski należy składać wybierając jeden z 4 koszyków grantowych:
 a) koszyk I (granty o wartości 5 tys. zł ) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 40, b) koszyk II (granty o wartości 10 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 55, c) koszyk III (granty o wartości 15 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 50, d) koszyk IV (granty o wartości 20 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 25
Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na projekty non-profit realizowane w obszarze:
a) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
b) działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
c) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu,
d) podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego,
e) zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki,
f) poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt,
g) podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, szkoły i przedszkola publiczne, organizacje pozarządowe i oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) – tj. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej,
Regulamin programu oraz wniosek dostępne są na stronie: https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx
W razie pytań proszę o kontakt z Biurem Partnerstwa i Funduszy, z p. Ewą Piotrowską, kontakt: e-mail: e.piotrowska@piotrkow.pl, tel. 44 732 18 40.
← powrót