Dzisiaj: Wtorek 07 lutego 2023

Lokalne ulgi inwestycyjne i stawki podatku od nieruchomości

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 9 =
Link
2 + 9 =

InwestycjeFirmy inwestujące w Piotrkowie Trybunalskim mogą ubiegać się o przyznanie ulg inwestycyjnych w postaci zwolnień w podatku od nieruchomości.
Warunkiem uzyskania zwolnienia jest:
• na okres 1 roku utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy lub poniesienie nakładów inwestycyjnych o wysokości co najmniej 300.000zł
• na okres 2 lata utworzenie co najmniej 10 nowych miejsc pracy lub poniesienie nakładów inwestycyjnych o wysokości co najmniej 600.000zł
• na okres 3 lata utworzenie co najmniej 25 nowych miejsc pracy lub poniesienie nakładów inwestycyjnych o wysokości co najmniej 1.500.000zł.


Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w Piotrkowie Trybunalskim w 2023 roku

1. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 1,00 zł;
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,47 zł;
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -5,87 zł;
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,67 zł, z zastrzeżeniem litery „a” i „b”:
a) garaży, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 9,71 zł,
b) gospodarczych, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 9,71 zł.
2. Od budowli lub ich części - 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3, ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.).
3. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 1,16 zł;
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 5,79 zł;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,61 zł;
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni - 3,81 zł.