Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 9 =
Link
4 + 9 =
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej, księga wieczysta PT1P/00072172/2.
W okresie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nie wpłynął wniosek osób uprawnionych do skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości.
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami  na rzecz osób trzecich.
 
2. Nieruchomość oznaczona jest  w operacie ewidencji gruntów obręb 25 jako działka numer 101/1 o powierzchni 0,1582 ha.
 
3.Wyżej wymieniona działka nie jest zabudowana, stanowi teren niezagospodarowany, usytuowany pomiędzy nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych.
Nieruchomość porośnięta jest samosiewami drzew i krzewów, których ochronę reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r., poz. 916 z późniejszymi zmianami). Usunięcie drzew mogących ewentualnie kolidować z planowanym zagospodarowaniem terenu (w przypadku braku innych rozwiązań alternatywnych), wymaga uzyskania zezwolenia właściwego organu, wydawanego na wniosek posiadacza nieruchomości.
Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew oraz ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających z przepisów powołanej wyżej ustawy o ochronie przyrody i innych przepisów, ponosi posiadacz nieruchomości. Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, biorąc pod uwagę istotną rolę jaką spełniają zadrzewienia i zakrzaczenia, zaleca się ograniczenie działań związanych z wycinką drzew tylko do uzasadnionych przypadków.
W przypadku powstania odpadów przy wycince drzew i krzewów, posiadacz nieruchomości jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z późniejszymi zmianami).
 
Nieruchomość należy odwodnić poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione, zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225).
Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i terenach sąsiednich.
 
W ulicy Diamentowej nie przebiegają żadne elementy infrastruktury technicznej.
Obsługa komunikacyjna działki przewidziana jest z nieurządzonej w terenie ulicy Diamentowej o nawierzchni gruntowej.
 
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200, przyjętym Uchwałą Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 73, poz. 634) z późniejszymi zmianami (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2012 r. poz. 4512, Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2017 r. poz. 1309, Dz.Urz.Woj Łódzkiego z 2021 r. poz. 5436) działka numer 101/1 położona jest w jednostce urbanistycznej 3MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN ustala się:
- na działkach dostępnych od ulicy 04KDL możliwość lokalizowania zabudowy według istniejących podziałów działek, przyjmując minimalną szerokość 16,0 m (z tolerancją +/- 5%) jako odpowiadającą działce budowlanej;
- minimalną powierzchnię działki budowlanej po podziale nie mniejszą niż 900 m2;
- nieprzekraczalne linie zabudowy, wyznaczone na rysunku planu;
- pomieszczenia gospodarcze i garaże wbudowane w budynek mieszkalny;
- maksymalną wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;
- dachy budynków mieszkalnych dwu- lub wielospadowe o nachyleniu od 30o do 45o;
- ogrodzenia frontowe działek ażurowe, z zakazem stosowania prefabrykatów betonowych, o maksymalnej wysokości 1,8 m, usytuowane w linii rozgraniczającej ulic;
- zachowanie minimum 50% powierzchni działki jako biologicznie czynnej;
- zapewnienie miejsc postojowych w ramach działki;
- obsługę komunikacyjną od ulic oznaczonych symbolem 02 KDZ i 04 KDL oraz ciągu pieszojezdnego 09 KDJ.
 
Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości oraz interpretacji zapisów planistycznych uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.
 
5. Cena wywoławcza nieruchomości położonej  w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej wynosi: 165.600,00 zł.
 
6. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późniejszymi zmianami) do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek od towarów
i usług, według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży – obecnie 23%.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Ewentualne wznowienie znaków granicznych może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 
7. Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego. W przetargu ograniczonym mogą wziąć udział wyłącznie właściciele nieruchomości przyległych do zbywanej działki numer 101/1, tj.: właściciel działki numer 101/8 obręb 25,współwłaściciele działki numer 102/8 obręb 25, współwłaściciele działki numer 99/48 obręb 25.
 
8. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 w dniu 18 listopada 2022 r. o godzinie 10.00 w pokoju numer 304 na III piętrze – budynek A.
 
9. Wadium za nieruchomość położoną przy ul. Diamentowej wynosi: 33.100,00 zł i musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzonym w Getin Noble Bank SA numer konta: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 w terminie do dnia 14 listopada  2022 r.(włącznie), przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony numer rachunku  bankowego.
Osobie, która przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu  wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.
 
10. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (zgłoszenie udziału w przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.
 
Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone w formie pisemnej do dnia 14 listopada 2022 r. włącznie do godz. 15.00: a) osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 – Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 305;
albo
b) przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego, z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej”.
 
Za termin dostarczenia (złożenia) należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca oznaczonego przez organizatora przetargu jako miejsce składania zgłoszenia.
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
 
11. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 
12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nieruchomości, o których istnieniu nie wiedział w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności ze strony wszystkich służb miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 
13. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, a także na stronie internetowej.
 
14. Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność, ponosi nabywca nieruchomości.
 
15. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w uzgodnionym z kandydatem na nabywcę nieruchomości terminie, nie później jednak niż w terminie 60 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Ogłoszenie niniejsze podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.piotrkow.pl w zakładce: gospodarka nieruchomościami → ogłoszenia przetargów II półrocze 2022 r., a wyciąg z ogłoszenia o przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28 pokój 305 oraz opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka: Prawo lokalne →Zarządzenia Prezydenta Miasta →2022 rok→ III kwartał.
Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. /44/ 732-18-52 w godzinach 7:30-15:30.

 Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-)Andrzej Kacperek
Wiceprezydent Miasta
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
← powrót