Wniosek o wypłatę świadczenia za zakwaterowanie uchodźcy

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 9 =
Link
7 + 9 =
tak
Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, przybyłym do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Wnioski  należy składać w Urzędzie Miasta przy ul. Szkolnej 28 pok. 236.
Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli do Polski.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty ustalono wysokość świadczenia w kwocie 40 zł za osobę dziennie.
Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane "z dołu". Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.
 
WNIOSEK W SPRAWIE WYPŁATY ZAWIERA:
1) imię i nazwisko lub nazwa podmiotu składającego wniosek;
2) PESEL lub NIP składającego wniosek;
3) adres e-mail składającego wniosek;
4) numer telefonu składającego wniosek;
5) liczba osób, na które wnioskuje się o przyznanie świadczenia;
6) adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania;
7) numer rachunku płatniczego, na który wypłacane zostanie świadczenie;
8) oświadczenie wnioskodawcy składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń:
- o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
- że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
- że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
- że za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
- że dane podane we wniosku są prawdziwe.
 
Do wniosku składa się załącznik –
KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA zawierającą:
- imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania;
- PESEL lub w przypadku braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość;
- wskazanie liczby dni, w których zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie danej osobie.
Ww. kartę składa się za każdą osobę przyjętą do zakwaterowania (np. 5 osób przyjętych = 5 załączników).

Wnioski składa się do Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 (II piętro, pok. 236).
Dokument można złożyć osobiście (w formie papierowej) po uprzednim umówieniu telefonicznym 44 732-18-93 / 99, choć preferowane jest wysłanie korespondencji za pośrednictwem platformy EPUAP.

Wzór wniosku o  świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz karta osoby przyjętej do zakwaterowania w załączniku.

Załączniki artykułu

← powrót